KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

PARKKONAK GENEL AYDINLATMA  METNİ

Parkkonak İnşaat Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Parkkonak”) olarak çalışanlarımız/stajyerlerimiz, çalışan adaylarımız/stajyer adaylarımız, iş başvurusu süreçlerinde adayların tarafımızla paylaştığı referanslar, şirket yöneticisi ve ortaklarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, dış hizmet sağlayıcılarımız ve dış hizmet sağlayıcılarına bağlı çalışanları ile internet sitemizi ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.  

İşbu Parkkonak Genel Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında Şirketimiz’in, siz ilgili kişilere yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

1-Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz tarafından, ad, soyad, TCKN, vergi kimlik numarası, banka hesap bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, özlük bilgileri, unvan/pozisyon ve aramızdaki sözleşme konusu edim kapsamındaki işe dair tutulan bilgileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

2-Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

Şirketimiz, yukarıda anılan kişisel verilerinizi mal/hizmet satın alım veya satış süreçleri, istihdam süreçleri, müşteri ilişkileri süreçleri ile tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun şekilde işlemektedir.

Anılan kişisel veri işleme süreçleri kapsamında elektronik veya fiziki yollarla bizzat sizlerden, internet sitenizden, sosyal medya platformlarınızdan veya işverenlerinizden edinilen kişisel verileriniz aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası başta olmak üzere, Şirketimiz’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, söz konusu işleme faaliyetlerinin kanunlarda öngörülen ve ilgili süreçlerin yürütülebilmesi kapsamındaki meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmektedir

3-Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK ve ikincil düzenlemelerinde aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Parkkonak’ın denetimindedir.

Kişisel verileriniz ödemelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bankalar, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları, operasyonların yürütülebilmesi amacıyla dış hizmet sağlayıcıları, hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında da denetim firmalarıyla KVKK’ya uygun şekilde paylaşılmaktadır.

4-Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Microsoft Office 365) aktarmaktadır.

Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

5-Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: Parkkonak’ın ilgili departmanlarında bulunan yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile bu kişilerin e-posta kutularında; (ii) Fiziki ortamda: Parkkonak’ın ilgili departmanlarında bulunan yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

Parkkonak’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.  

6-Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz

KVK Yetkilisi:

Ayşenur GÜVEN
0505 189 24 24
kvkk@parkkonak.com

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler sizlere bildirilecektir.

Parkkonak İnşaat Anonim Şirketi